توضیحات

دستوری است که برای عوض کردن جای ستون‌ها و سطرها به کار می‌رود.

دستور

دستور Insert در pl/sql به این شکل است:

SELECT * FROM
(
 SELECT column1, column2
 FROM tables
 WHERE conditions
)
PIVOT 
(
 aggregate_function(column2)
 FOR column2
 IN ( expr1, expr2, ... expr_n) | subquery
)
ORDER BY expression [ ASC | DESC ];

مثال

• مثالی از دستور pivot که جدول orders را pivot می‌کند.

CREATE TABLE orders
( order_id integer NOT NULL,
 customer_ref varchar2(50) NOT NULL,
 order_date date,
 product_id integer,
 quantity integer,
 CONSTRAINT orders_pk PRIMARY KEY (order_id)
);

با اجرای این دستور خروجی زیر نمایش داده می‌شود:

SELECT order_id, customer_ref, product_id
FROM orders
ORDER BY order_id;

مثالی از دستور pivote-1 

و همچنین دستور pivot را اجرا می‌کنیم که خروجی زیر نمایش داده می‌شود:

SELECT * FROM
(
 SELECT customer_ref, product_id
 FROM orders
)
PIVOT
(
 COUNT(product_id)
 FOR product_id IN (10, 20, 30)
)
ORDER BY customer_ref;

مثالی از دستور pivote-2