توضیحات

دستور order by برای مرتب کردن رکوردها در نتیجه به کار می‌رود.

دستور

دستور having در pl/sql به این شکل است:

SELECT expressions
FROM tables
[WHERE conditions]
ORDER BY expression [ ASC | DESC ];
پارامترهای دستور

expression: ستون‌هایی هستند که در نتیجه انتظار داریم مشاهده کنیم.
Tables: جداولی است که شما انتظار دارید داده‌ها از آن بازیابی شود.
WHERE conditions: شرط اختیاری است. شرطی است که باید رکوردها موقع بازیابی آن را رعایت کنند.
ASC: رکوردها را به صورت صعودی مرتب می‌کند.
DESC: رکوردها را به صورت نزولی مرتب می‌کند.

 

 


مثال

• در مثال زیر رکوردها بر اساس ستون supplier_city به صورت صعودی مرتب می‌شوند.

SELECT supplier_city
FROM suppliers
WHERE supplier_name = 'Microsoft'
ORDER BY supplier_city ASC;

• در مثال زیر رکوردها بر اساس ستون supplier_city به صورت نزولی مرتب می‌شوند.

SELECT supplier_city
FROM suppliers
WHERE supplier_name = 'Microsoft'
ORDER BY supplier_city DESC;