مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات
این تابع این امکان را می‌دهد تا در صورت null بودن یک مقدار با مقداری دیگر جایگزین شود.
دستور
تابع NVL به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
NVL( string1, replace_with )
. .
مثال
مثالی از خروجی تابع NVL را مشاهده می‌کنیم:
1
2
3
4
5
SELECT NVL(supplier_city, 'n/a')
FROM suppliers;
SELECT supplier_id,
NVL(supplier_desc, supplier_name)
FROM suppliers;