توضیحات

شرط Not برای نفی شرط‌ها به کار می‌رود.

دستور

شرط Not در pl/sql به این شکل است:

NOT condition
پارامترهای دستور

Condition: شرایطی است که نفی می‌شود.

 

 


مثال

شرط Not با شرط In ترکیب شده است.

SELECT *
FROM customers
WHERE customer_name NOT IN ( 'IBM', 'Hewlett Packard', 'Microsoft' );