مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات
این تابع برای جایگزین کردن یک مقدار BINARY_FLOAT و یا BINARY_DOUBLE به کار می‌رود.
دستور
تابع NANVL به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
NANVL( value, replace_with )
.
مثال
مثالی از تابع NANVL را مشاهده می‌کنیم:
1
2
3
4
select NANVL(binary1, 0)
from test_table;
select NANVL(binary1, NULL)
from test_table;