مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات

Named system exception خطایی است که توسط Pl/Sql نام‌گذاری شده است، و در پکیج استاندارد قرار دارند و نیازی نیست کاربر به آن‌ها نامی اختصاص دهد.


دستور

در ادامه استفاده از Exception‌ها را در یک تابع و پروسیجر مشاهده می‌کنیم:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
CREATE [OR REPLACE] FUNCTION function_name
   [ (parameter [,parameter]) ]
   RETURN return_datatype
IS | AS
   [declaration_section]
 
BEGIN
   executable_section
 
EXCEPTION
   WHEN exception_name1 THEN
      [statements]
 
   WHEN exception_name2 THEN
      [statements]
 
   WHEN exception_name_n THEN
      [statements]
 
   WHEN OTHERS THEN
      [statements]
 
END [function_name];
CREATE [OR REPLACE] PROCEDURE procedure_name
   [ (parameter [,parameter]) ]
IS
   [declaration_section]
 
BEGIN
   executable_section
 
EXCEPTION
   WHEN exception_name1 THEN
      [statements]
 
   WHEN exception_name2 THEN
      [statements]
 
   WHEN exception_name_n THEN
      [statements]
 
   WHEN OTHERS THEN
      [statements]
 
END [procedure_name];

.


مثال

مثالی از پروسیجری که از named system exception استفاده کرده است:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
CREATE OR REPLACE PROCEDURE add_new_supplier
   (supplier_id_in IN NUMBER, supplier_name_in IN VARCHAR2)
IS
 
BEGIN
   INSERT INTO suppliers (supplier_id, supplier_name )
   VALUES ( supplier_id_in, supplier_name_in );
 
EXCEPTION
   WHEN DUP_VAL_ON_INDEX THEN
      raise_application_error (-20001,'You have tried to insert a duplicate supplier_id.');
 
   WHEN OTHERS THEN
      raise_application_error (-20002,'An error has occurred inserting a supplier.');
 
END;