توضیحات

این تابع لگاریتم عدد n را بر مبنای m بر می‌گرداند.

دستور

تابع log به صورت زیر نوشته می‌شود:

LOG( m, n )

.


مثال

مثال‌هایی از خروجی تابع log را مشاهده می‌کنیم:

LOG(10, 20)
Result: 1.30102999566398

LOG(2, 15)
Result: 3.90689059560852

LOG(100, 1)
Result: 0