مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات
این تابع در قسمت where دستور استفاده می‌شود و یک ارزیابی انجام می‌دهد در صورتی که یکی از عملگرها null باشد.
دستور
تابع LNNVL به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
LNNVL( condition )
.  
مثال
مثالی از تابع LNNVL را مشاهده می‌کنیم:  
1
2
select * from products
where qty < reorder_level;
.
1
2
select * from products
where LNNVL(qty >= reorder_level);