توضیحات
این تابع امکان متصل کردن مقادی ستونی را به صورت سطری برای هر گروه می‌دهد.
دستور
تابع LEAD به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
2
LISTAGG (measure_column [, 'delimiter'])
  WITHIN GROUP (order_by_clause) [OVER (query_partition_clause)]
. measure_column: ستونی است که می‌خواهیم به هم متصل کنیم. Delimiter: گزینه‌ای اختیاری است، جدا کننده مقادیر است.
order_by_clause: گزینه‌ای اختیاری است، مشخص کننده ترتیب مقادیر.
مثال
مثالی از تابع LISTAGG را مشاهده می‌کنیم:
1
2
SELECT LISTAGG(product_name, ', ') WITHIN GROUP (ORDER BY product_name) "Product_Listing"
FROM products;