توضیحات

این تابع طول رشته مورد نظر را بر می‌گرداند.

دستور

تابع LENGTH به صورت زیر نوشته می‌شود:

LENGTH( string1 )
ch on the net', 'e', -3, 2)
Result: 2

String1: رشته‌ای که می‌خواهیم طول آن را سرچ کنیم.

 

 


مثال

مثالی از خروجی تابع LENGTH را مشاهده می‌کنیم:

LENGTH(NULL)
Result: NULL

LENGTH('')
Result: NULL

LENGTH(' ')
Result: 1

LENGTH('Tech on the Net')
Result: 15

LENGTH('Tech on the Net ')
Result: 16