توضیحات

دستور GOTO این امکان را می‌دهد تا بعد از اجرای این دستور به قسمتی از کد که لیبل گذاری شده است برود.

دستور

دستور Goto شامل دو بخش است دستور goto و قسمت لیبل گذاری شده:

GOTO label_name;
.
.
.
<<label_name>>
 {...statements...}

 

 


مثال

مثالی از استفاده goto را می‌توان مشاهده کرد:

CREATE OR REPLACE Function FindCourse
  ( name_in IN varchar2 )
  RETURN number
IS
  cnumber number;

  CURSOR c1
  IS
   SELECT MAX(course_number)
   FROM courses_tbl
   WHERE course_name = name_in;

BEGIN

  open c1;
  fetch c1 into cnumber;

  IF c1%notfound then
   GOTO default_number;

  ELSE
   GOTO increment_number;
  END IF;

<<default_number>>
  cnumber := 0;

<<increment_number>>
  cnumber := cnumber + 1;

  close c1;

RETURN cnumber;

END;