مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات
این تابع مقدار اولین سطر بر اساس هر گروه را برمی‌گرداند.
دستور
تابع FIRST_VALUE به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
2
3
FIRST_VALUE (expression)
 [RESPECT NULLS | IGNORE NULLS]
 OVER ([query_partition_clause] [order_by_clause [windowing_clause]])
. RESPECT NULLS | IGNORE NULLS: گزینه‌ای اختیاری است، مشخص می‌کند که آیا مقادیر null در نظر گرفته شوند یا نه.
query_partition_clause: گزینه‌ای اختیاری است، برای دسته‌بندی نتایج به گروه‌هایی بر اساس یک یا دو ویژگی به کار می‌رود.
order_by_clause: گزینه‌ای اختیاری است، که برای مرتب کردن داده‌ها در هر گروه بر اساس ویژگی به کار می‌رود.
windowing_clause: گزینه‌ای اختیاری است، تعیین کننده سطرها است برای اراده به تابع.

مثال
مثالی از خروجی تابع FIRST_VALUE را مشاهده می‌کنیم:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
EMPLOYEE_ID  LAST_NAME  FIRST_NAME  SALARY  DEPT_ID
-----------  ---------  ----------  ------  -------
       1000  Jackson    Joe         2000    10
       2000  Smith      Jane        3500    10
       3000  Ferguson   Samantha    1900    10
       4000  Reynolds   Allen       4000    20
       5000  Anderson   Paige       3250    20
       6000  Johnson    Derek       2750    20
       7000  Nelson     Sarah       5000    30
       8000  Burke      Russell     1500    30
SELECT DISTINCT FIRST_VALUE(salary)
 OVER (ORDER BY salary DESC
       RANGE BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING)
       AS "HIGHEST"
FROM employees;
HIGHEST
-------
   5000
SELECT DISTINCT dept_id, FIRST_VALUE(salary)
 OVER (PARTITION BY dept_id ORDER BY salary DESC
       RANGE BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING)
       AS "HIGHEST"
FROM employees
WHERE dept_id in (10,20)
ORDER BY dept_id;
DEPT_ID  HIGHEST
-------  -------
     10     3500
     20     4000