توضیحات

در اوراکل می‌توان تمام یوزرهای ساخته شده را با اجرای برخی دستورات پیدا کرد. اطلاعات یوزرها در جداول سیستمی ALL_USERS و DBA_USERS ذخیره شده‌اند.

ALL_USERS: اگر اطلاعات تمام یوزرهایی را می‌خواهید که برای یوزر مورد استفاده قابل دیدن هستند می توان از جدول All_users استفاده کرد.

SELECT *
FROM ALL_USERS;

این جدول شامل ستون‌های زیر است:

جدول All_users

DBA_users: اگر اطاعات بیشتری از یوزرهایی که در سیستم وجود دارند نیاز هست می‌توان از جدول سیستمی DBA_Users استفاده کرد.

SELECT *
FROM DBA_USERS;

این جدول شامل ستون‌های زیر است:

جدول سیستمی DBA_Users