توضیحات

ممکن است تریگری غیر فعال باشد و نیاز باشد فعال شود.

دستور

دستور فعال کردن triger  به صورت زیر نوشته می‌شود‌:

ALTER TRIGGER trigger_name ENABLE;

اگر بخواهیم که تمام trigerهای یک جدول را فعال کنیم از دستور زیر استفاده می‌کنیم:

ALTER TABLE table_name ENABLE ALL TRIGGERS;

.


مثال

مثالی از فعال کردن یک تریگر را مشاهده می‌کنیم:

ALTER TRIGGER orders_before_insert ENABLE;
ALTER TABLE orders ENABLE ALL TRIGGERS;