مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات
ممکن است گاهی با کلید خارجی برخورد کنیم که غیر فعال است می‌توان آن را با دستور Alter Table فعال کرد.
دستور
دستوری که کلید خارجی را فعال می‌کند:
1
2
ALTER TABLE table_name
ENABLE CONSTRAINT constraint_name;
همچنین می‌توان با دستور زیر کلید خارجی را غیر فعال کرد:
1
2
ALTER TABLE table_name
DISABLE CONSTRAINT constraint_name;
.
مثال
مثالی از فعال کردن کلید خارجی:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
CREATE TABLE supplier
( supplier_id numeric(10) not null,
  supplier_name varchar2(50) not null,
  contact_name varchar2(50),
  CONSTRAINT supplier_pk PRIMARY KEY (supplier_id)
);
CREATE TABLE products
( product_id numeric(10) not null,
  supplier_id numeric(10) not null,
  CONSTRAINT fk_supplier
    FOREIGN KEY (supplier_id)
    REFERENCES supplier(supplier_id)
);
ALTER TABLE products
ENABLE CONSTRAINT fk_supplier;
ALTER TABLE products
DISABLE CONSTRAINT fk_supplier;