مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات
این تابع رتبه یک سطر را در میان گروه‌های سطرهای دیگر محاسبه می‌کند.
دستور
تابع  DENSE_RANK به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
DENSE_RANK( expression1, ... expression_n ) WITHIN GROUP ( ORDER BY expression1, ... expression_n )
.
مثال
مثالی از خروجی تابع DENSE_RANK را مشاهده می‌کنیم:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
SELECT empno,
       deptno,
       sal,
       DENSE_RANK() OVER (PARTITION BY deptno ORDER BY sal) "rank"
FROM   emp;
     EMPNO     DEPTNO        SAL       rank
---------- ---------- ---------- ----------
      7934         10       1300          1
      7782         10       2450          2
      7839         10       5000          3
      7369         20        800          1
      7876         20       1100          2
      7566         20       2975          3
      7788         20       3000          4
      7902         20       3000          4
      7900         30        950          1
      7654         30       1250          2
      7521         30       1250          2
      7844         30       1500          3
      7499         30       1600          4
      7698         30       2850          5