توضیحات

دستور delete برای حذف یک یا چند رکورد از جدول است.

دستور

دستور Delete در pl/sql به این شکل است:

DELETE FROM table
[WHERE conditions];
پارامترهای دستور

Tables: جدولی که قرار است مقادیر از آن حذف شود.
WHERE conditions: شرط اختیاری است، شرطی است که باید رکوردها موقع حذف آن را رعایت کنند.

 

 


مثال

مثالی ازدستور Delete که مقادیری را از جدول customers حذف می‌کند:

DELETE FROM customers
WHERE last_name = 'Smith';