توضیحات

این تابع timezone دیتابیس را بر می‌گرداند.

دستور

تابع DBTIMEZONE به صورت زیر نوشته می‌شود:

DBTIMEZONE

.


مثال

مثالی از خروجی تابع DBTIMEZONE را مشاهده می‌کنیم:

select DBTIMEZONE
from dual;