توضیحات

این تابع تاریخ و زمان اکنون را بر می‌گرداند.

دستور

تابع CURRENT_DATE به صورت زیر نوشته می‌شود:

CURRENT_TIMESTAMP

.


مثال

مثال‌هایی از خروجی تابع CURRENT_TIMESTAMP را مشاهده می‌کنیم:

select CURRENT_TIMESTAMP
from dual;
10-Sep-05 10.58.24.853421 PM -07:00