توضیحات

این تابع توزیع تجمعی یک مقدار را در مجموعه‌ای از مقادیر محاسبه می‌کند.

دستور

تابع CUME_DIST به صورت زیر نوشته می‌شود:

CUME_DIST( expression1, ... expression_n ) WITHIN GROUP ( ORDER BY expression1, ... expression_n )

.

 


مثال

مثال‌های عددی از خروجی تابع CUME_DIST را مشاهده می‌کنیم:

select CUME_DIST(1000, 500) WITHIN GROUP (ORDER BY salary, bonus)
from employees;

در مثال بالا این تابع توزیع تجمعی یک کارمند با SALARY 1000 و BONUS 500 را محاسبه می‌کند.