مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات
این تابع توزیع تجمعی یک مقدار را در مجموعه‌ای از مقادیر محاسبه می‌کند.
دستور
تابع CUME_DIST به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
CUME_DIST( expression1, ... expression_n ) WITHIN GROUP ( ORDER BY expression1, ... expression_n )
.  
مثال
مثال‌های عددی از خروجی تابع CUME_DIST را مشاهده می‌کنیم:
1
2
select CUME_DIST(1000, 500) WITHIN GROUP (ORDER BY salary, bonus)
from employees;
در مثال بالا این تابع توزیع تجمعی یک کارمند با SALARY 1000 و BONUS 500 را محاسبه می‌کند.