توضیحات

با دستور create tablespace در دیتابیس اوراکل می‌توان فضایی را برای ذخیره object‌های اوراکل اختصاص داد.

دستور

Oracle tablespace در اوراکل با دستور زیر ساخته می‌شود:

CREATE
 [ SMALLFILE | BIGFILE ]
 TABLESPACE tablespace_name
 { DATAFILE { [ 'filename' | 'ASM_filename' ]
        [ SIZE integer [ K | M | G | T | P | E ] ]
        [ REUSE ]
        [ AUTOEXTEND
          { OFF
          | ON [ NEXT integer [ K | M | G | T | P | E ] ]
          [ MAXSIZE { UNLIMITED | integer [ K | M | G | T | P | E ] } ]
          }
        ]
       | [ 'filename | ASM_filename'
       | ('filename | ASM_filename'
         [, 'filename | ASM_filename' ] )
       ]
       [ SIZE integer [ K | M | G | T | P | E ] ]
       [ REUSE ]
       }
   { MINIMUM EXTENT integer [ K | M | G | T | P | E ]
   | BLOCKSIZE integer [ K ]
   | { LOGGING | NOLOGGING }
   | FORCE LOGGING
   | DEFAULT [ { COMPRESS | NOCOMPRESS } ]
  storage_clause
   | { ONLINE | OFFLINE }
   | EXTENT MANAGEMENT
    { LOCAL
      [ AUTOALLOCATE
      | UNIFORM
       [ SIZE integer [ K | M | G | T | P | E ] ]
      ]
    | DICTIONARY
    }
   | SEGMENT SPACE MANAGEMENT { AUTO | MANUAL }
   | FLASHBACK { ON | OFF }
     [ MINIMUM EXTENT integer [ K | M | G | T | P | E ]
     | BLOCKSIZE integer [ K ]
     | { LOGGING | NOLOGGING }
     | FORCE LOGGING
     | DEFAULT [ { COMPRESS | NOCOMPRESS } ]
     storage_clause
     | { ONLINE | OFFLINE }
     | EXTENT MANAGEMENT
       { LOCAL
        [ AUTOALLOCATE | UNIFORM [ SIZE integer [ K | M | G | T | P | E ] ] ]
        | DICTIONARY
       }
     | SEGMENT SPACE MANAGEMENT { AUTO | MANUAL }
     | FLASHBACK { ON | OFF }
     ]
   }