توضیحات

این تابع برای اتصال دو رشته به کار می‌رود.

دستور

تابع CONCAT به صورت زیر نوشته می‌شود:

CONCAT( string1, string2 )

string1: رشته اول.
String2: رشته دوم.

 

 


مثال

مثالی از خروجی تابع CONCAT را مشاهده می‌کنیم:

CONCAT('Tech on', ' the Net')
Result: 'Tech on the Net'