مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات

قدم آخر برای کار با cursor، بستن آن است.

دستور

دستور برای بستن cursor از دستور زیر استفاده می‌کنیم:

1
CLOSE cursor_name;

.


مثال

مثالی از کار با cursor:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
CREATE OR REPLACE Function FindCourse
   ( name_in IN varchar2 )
   RETURN number
IS
   cnumber number;
 
   CURSOR c1
   IS
     SELECT course_number
     FROM courses_tbl
     WHERE course_name = name_in;
 
BEGIN
 
   OPEN c1;
   FETCH c1 INTO cnumber;
 
   if c1%notfound then
      cnumber := 9999;
   end if;
 
   CLOSE c1;
 
RETURN cnumber;
 
END;