توضیحات

این تابع یک datatype را به datatype دیگر تبدیل می‌کند.

دستور

تابع CAST به صورت زیر نوشته می‌شود:

CAST ( { expr | ( subquery ) | MULTISET ( subquery ) } AS type_name )

.

در جدول زیر مقادیری که مجاز هستند به یکدیگر تبدیل شوند را مشاهده می‌کنیم:
مقادیر مجاز قابل تبدیل به یکدیگر

.


مثال

مثال‌هایی از خروجی تابع CAST را مشاهده می‌کنیم:

select CAST( '22-Aug-2003' AS varchar2(30) )
from dual;