مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات
BFILE مکان فیزیکی برای دسترسی به یک LOB بدون نیاز به استفاده از دیتابیس است، این تابع مقدار نگه دارنده LOB را می‌دهد.
دستور
تابع  BFILNAME به صورت زیر نوشته می شود:
1
BFILENAME( 'directory', 'filename' )
. directory: مسیر نگه دارنده LOB است. filename: نام فایل است.  
مثال
مثالی از خروجی تابع BFILNAME را مشاهده می‌کنیم: ابتدا باید یک دایرکتوری ساخته شود:
1
2
3
CREATE DIRECTORY exampleDir AS '/example/totn';
SELECT BFILENAME('exampleDir', 'totn_logo.png')
FROM dual;