توضیحات

شرط Between در اواکل برای واکشی رکوردها در یک رنج خاصی در دستورات Select ،Update و یا Delete استفاده می‌شود.

دستور

شرط Between در pl/sql به این شکل است:

expression BETWEEN value1 AND value2;
پارامترهای دستور

Expression: ستون یا محاسباتی است.

value1 and value2: این دو مقدار رنج بازه را مشخص می‌کنند.

 

 


مثال

• در مثال زیر شرط عددی برای customer_id به کار برده است.

SELECT *
FROM customers
WHERE customer_id BETWEEN 4000 AND 4999;

• در مثال زیر شرط betewwn را برای تاریخ به کار برده است.

SELECT *
FROM order_details
WHERE order_date BETWEEN TO_DATE ('2014/02/01', 'yyyy/mm/dd')
AND TO_DATE ('2014/02/28', 'yyyy/mm/dd');