مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
یافتن اطلاعات پنهان با کاویدن منابع عضیم داده در حجم انبوهی اطلاعات. داده کاوی در لغت به معنای کاویدن منابع داده است. در فلسفه داده کاوی، آینده سازمان در گرو گذشته است. چنانچه درک و شناخت درستی از گذشته داشته باشید میتوانید آینده را پیش بینی کنید؛ چرا که دادده کاوی در کسب و کار شما کمک می کند تا رفتار قبلی کسب و کار خود را به طور دقیقتر بشناسید و بر اساس آن آینده را با تخمین بالا پیش بینی کنید.
داده کاوی توسعه یافته علم آمار است. تفاوت اصلی داده کاوی با علم آمار، در حجم داده های مورد تحلیل، روش مدلسازی داده ها و بهره گیری از هوش مصنوعی است..
با داده کاوی تصمیمات منظقی تر خواهند بود؛ چرا که با حذف تصمیمات احساسی از طریق مشاهده واقعیت ها، تصممیم مدیران از وضعیت ناآگاهانه به وضعیت آگاهانه تغییر می کند. مدیران با علم به گذشته کسب و کار خود، میتوانند در فضای شفافتر تصمیمگیری کنند..
داده کاوی چگونه کار می کند؟.
• جستجوی مشکل.
• دریافت اطلاعات ثبت شده در کسب و کار.
• نظم و ترتیب داد به داده ها.
• مدل کردن داده ها.
• اعتبارسنجی کردن داده ها.
• ارائه راه حل.
داده کاوی ابتدا به یافتن مشکلات کسب و کار شما می پردازد. پس از یافتن مشکلات، اطلاعات جزئی ثبت شده در شرکت دریافت می گردد. بر اساس این اطلاعات مکانیزم ها و الگوهای مرتبط با کسب و کار شما با استفاده از هوش مصنوعی مدلسازی شده، سپس راه حل هایی برای از بین بردن مشکلات ارائه می گردد. این راه حل ها در قالب گزارش های مستند شده در اختیار شما قرار می گیرد. بدین منظور مراحل زیر انجام می گردد:.
عملیات آماده سازی داده ها: این بخش توسط متخصص داده کاوی صورت می گیرد. آماده سازی داده ها شامل این موارد می شود:.
• یکی کردن انبارهای داده.
• شناسایی و حذف داده های پرت و اشتباه و غیر مرتبط.
• تغییر فرمت داده ها متناسب با مسئله تعدیل شده.
مدلسازی داده های آماده سازی: با توجه به روش های متفاوت، مدل های متفاوتی میتواند ساخته شود. در این متخصص داده کاوی بهترین مدل یا مدل ها را از نظر مرتبط بودن با حل مسئله کسب و کار انتخاب می کند.
تست و ارزیابی: مدل های ساخته شده تست و ارزیابی می شوند و بهترین مدل از نظر مسئله ی طرح شده انتخاب می شود. نهایی سازی: در صورتی که ارزیابی ها رضایت بخش باشند راه حل هایی در قالب توسعه مدل نهایی ارائه می شوند که مشکلات مطرح شده در مرحله ی یک را برطرف می کنند. مدل نهایی به متخصص داده کاوی نشان می دهد که رفتار مجموعه ی کسب و کار کارفرما در مورد مشکلات مطرح شده چگونه است. این درک از رفتار کسب و کار، در قالب راه حل های عددی و چند فرمول یا راهکار عملی در اختیار کارفرما قرار می گیرد تا مشکلات مطرح شده در مرحله ی یک رفع گردد.