مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
  • پایش و کنترل هزینه و برنامه
  • پیش‌بینی، تخمین و مدل‌سازی
  • پیشی‌بینی مالی برای بودجه‌بندی و برنامه‌ریزی
  • تخمین هزینه و دآرمد
  • مقایسه ارقام بودجه‌بندی شده با نتایج واقعی عملیات
بودجه‌بندی نیازمند برنامه‌ریزی و برنامه‌ریزی نیازمند پیش‌بینی و کنترل است. پس از بودجه‌بندی نیز برنامه طرح شده باید بودجه را با اقدامات واقعی مقایسه کند. برای بررسی بهره‌وری اجرای برنامه‌ها، نیاز به ارتباط برنامه با بودجه تعیین شده است؛ لذا لازم است تا با بودجه‌ریزی صحیح ارتباط مناسب و درستی بین برنامه‌های عملیاتی و بودجه تعیین شده برقرار ساخت. برای این منظور برنامه بودجه باید تحلیل شود. این کار نیازمند تخمین درست نیازمندی‌ها، منابع موجود و تخصیص آن‌ها است. در این جا، تحلیل کردن جریانات بودجه و عملیات کاری دشوار است و روش‌های داده کاوی با تحلیل سری‌های زمانی، پیش‌بینی جریان‌های هزینه و درآمد، عرضه و تقاضا و … قدرت تصمیم گیری مبتنی بر واقعیات را در اختیار مدیران قرار میدهد. روش های داده کاوی با ارائه نتایج احتمالی به مدیران سازمان کمک می کند تا بودجه ریزی سازمان را مبتنی بر پیش بینی انجام دهند و در هنگام اجرای عملیات نیز انحراف از مسیر برنامه ریزی شده به خوبی مشخص گردد. برای انجام اقدامات مبتنی بر داده کاوی، طراحی و پیاده سازی انبار داده جامع سازمانی امری ضروری است. راهکارهای ویونا برای تحلیل برنامه بودجه به شرح زیر خواهد بود:
  • رسیدن به یک بینش مالی با درک روندهای گذشته سازمان و پیش بینی روند آینده؛
  • سرعت دادن به تصمیم گیری و برنامه ریزی با مشاهده گزارش های تصویری و ساده؛
  • رصد و پایش اقدامات و عملیات در مسیر برنامه وضع شده؛
  • ارائه گزارش های مناسب مالی مبتنی بر بودجه بندی برای تمام سطوح درگیر در برنامه بودجه.