توضیحات

Loop while حلقه‌ای است که تا زمان برقرار بودن شرط ادامه می‌یابد.

دستور

دستور برای While Loop به صورت زیر نوشته می‌شود:

WHILE condition
LOOP
   {...statements...}
END LOOP;

Condition: شرطی است که برای اجرای حلقه لازم است.
statements: دستوری است که در صورت اجرای حلقه در هر بار اجرا می‌شود.

 


مثال

مثال‌هایی از اجرای حلقه:

WHILE monthly_value <= 4000
LOOP
   monthly_value := daily_value * 31;
END LOOP;