توضیحات

دستور Where برای فیلتر کردن بر روی خروجی‌های دستورات Select، Insert، Update و یا Delete به کار می‌رود.

دستور

دستور Where در pl/sql به این شکل است:

WHERE conditions;
 [WHERE conditions];
پارامترهای دستور

Conditions: شرطی که رکوردها باید هنگام بازیابی رعایت کنند.

 

 


مثال

• شرطی که بر روی last_name اعمال شده است:

SELECT *
FROM customers
WHERE last_name = 'Anderson';

• عملگر And دو شرط را هم‌زمان اعمال می‌کند:

SELECT *
FROM suppliers
WHERE state = 'California'
AND supplier_id <= 750;

• عملگر OR حداقل یکی از شرط‌ها را اعمال می‌کند:

SELECT supplier_id
FROM suppliers
WHERE supplier_name = 'Apple'
OR supplier_name = 'Microsoft';

• ترکیب شرط‌های AND و OR:

SELECT *
FROM suppliers
WHERE (state = 'Florida' AND supplier_name = 'IBM')
OR (supplier_id > 5000);