مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات

اگر بخواهیم رکوردی که با دستور select for update ، lock شده است را update یا delete کنیم باید از دستور where current of استفاده کنیم.

دستور

دستور where current of را این‌گونه می‌توان استفاده کرد:

1
2
3
4
5
6
UPDATE table_name
  SET set_clause
  WHERE CURRENT OF cursor_name;
 
DELETE FROM table_name
WHERE CURRENT OF cursor_name;

 


مثال

مثال‌هایی از استفاده where current of:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
CREATE OR REPLACE Function FindCourse
   ( name_in IN varchar2 )
   RETURN number
IS
   cnumber number;
 
   CURSOR c1
   IS
     SELECT course_number
     FROM courses_tbl
     WHERE course_name = name_in
     FOR UPDATE of instructor;
 
BEGIN
 
   OPEN c1;
   FETCH c1 INTO cnumber;
 
   if c1%notfound then
      cnumber := 9999;
 
   else
      UPDATE courses_tbl
        SET instructor = 'SMITH'
        WHERE CURRENT OF c1;
 
      COMMIT;
 
   end if;
 
   CLOSE c1;
 
RETURN cnumber;
 
END;
 
 
CREATE OR REPLACE Function FindCourse
   ( name_in IN varchar2 )
   RETURN number
IS
   cnumber number;
 
   CURSOR c1
   IS
     SELECT course_number
     from courses_tbl
     where course_name = name_in
     FOR UPDATE of instructor;
 
BEGIN
 
   open c1;
   fetch c1 into cnumber;
 
   if c1%notfound then
      cnumber := 9999;
 
   else
      DELETE FROM courses_tbl
        WHERE CURRENT OF c1;
 
      COMMIT;
 
   end if;
 
   close c1;
 
RETURN cnumber;
 
END;