توضیحات

زمانی که exception اتفاق افتاده است ولی هیچ‌کدام از exception‌های تعریف شده توسط برنامه‌نویس یا اوراکل نیست می‌توان از دستور کلی when others استفاده کرد.

دستور

اکنون به دستور استفاده when others در تابع و پروسیجر می‌پردازیم:

CREATE [OR REPLACE] PROCEDURE procedure_name
  [ (parameter [,parameter]) ]
IS
  [declaration_section]

BEGIN
  executable_section

EXCEPTION
  WHEN exception_name1 THEN
   [statements]

  WHEN exception_name2 THEN
   [statements]

  WHEN exception_name_n THEN
   [statements]

  WHEN OTHERS THEN
   [statements]

END [procedure_name];
CREATE [OR REPLACE] FUNCTION function_name
  [ (parameter [,parameter]) ]
  RETURN return_datatype
IS | AS
  [declaration_section]

BEGIN
  executable_section

EXCEPTION
  WHEN exception_name1 THEN
   [statements]

  WHEN exception_name2 THEN
   [statements]

  WHEN exception_name_n THEN
   [statements]

  WHEN OTHERS THEN
   [statements]

END [function_name];

.


مثال

در مثال زیر پروسیجری که از یک named programmer-defined exception استفاده کرده است را مشاهده می‌کنیم:

CREATE OR REPLACE PROCEDURE add_new_order
  (order_id_in IN NUMBER, sales_in IN NUMBER)
IS
  no_sales EXCEPTION;

BEGIN
  IF sales_in = 0 THEN
   RAISE no_sales;

  ELSE
   INSERT INTO orders (order_id, total_sales )
   VALUES ( order_id_in, sales_in );
  END IF;

EXCEPTION
  WHEN DUP_VAL_ON_INDEX THEN
   raise_application_error (-20001,'You have tried to insert a duplicate order_id.');

  WHEN no_sales THEN
   raise_application_error (-20001,'You must have sales in order to submit the order.');

  WHEN OTHERS THEN
   raise_application_error (-20002,'An error has occurred inserting an order.');

END;