توضیحات

این تابع تعداد بایت‌ها را در رشته مورد نظر مشخص می‌کند.

دستور

تابع  VSIZE به صورت زیر نوشته می‌شود:

VSIZE( expression )

.


مثال

مثالی از خروجی تابع VSIZE را مشاهده می‌کنیم:

VSIZE('Tech on the net')
Result: 15

VSIZE('Tech on the net ')
Result: 16

VSIZE(null)
Result: <null>

VSIZE('')
Result: <null>

VSIZE(' ')
Result: 1