توضیحات

این تابع تمام کاراکترها را به حروف بزرگ تبدیل می‌کند.

دستور

تابع  UPPER به صورت زیر نوشته می‌شود:

UPPER( string1 )

.


مثال

مثالی از خروجی تابع UPPER را مشاهده می‌کنیم:

UPPER('Tech on the Net')
Result: 'TECH ON THE NET'
UPPER('george burns 123   ')
Result: 'GEORGE BURNS 123   '