توضیحات

دستور Update برای به روزرسانی رکوردهای موجود در جدول استفاده می‌شود.

دستور

دستور update در pl/sql به این شکل است:

UPDATE table
SET column1 = expression1,
    column2 = expression2,
    ...
    column_n = expression_n
[WHERE conditions];
پارامترهای دستور

column1, column2, … column_n: ستون‌هایی از جدول که می‌خواهیم آن‌ها را به‌روز رسانی کنیم.
expression1, expression2, … expression_n: مقادیری که می‌خواهیم با آن‌ها جداول را به روزرسانی کنیم.
WHERE conditions: شرط اختیاری است، شرطی است که باید رکوردها موقع به روزرسانی آن را رعایت کنند.

 

 


مثال

مثالی ازدستور Update که مقادیری را در جدول customers به روزرسانی می‌کند:

UPDATE customers
SET last_name = 'Anderson'
WHERE customer_id = 5000;