توضیحات

به یک فیلد یا مجموعه‌ای از فیلدها که به صورت یکتا یک رکورد را تعریف می‌کنند Unique Constraint گفته می‌شود، و تفاوت عمده آن‌ها با کلید اولیه در این است که کلید اولیه نمی‌تواند null باشد.

دستور

دستور unique constraints همراه دستور Create table می‌آید.

CREATE TABLE table_name
(
  column1 datatype [ NULL | NOT NULL ],
  column2 datatype [ NULL | NOT NULL ],
  ...

  CONSTRAINT constraint_name UNIQUE (uc_col1, uc_col2, ... uc_col_n)
);


مثال

در زیر مثال‌هایی از دستور unique constraints را مشاهده می‌کنیم:

CREATE TABLE supplier
( supplier_id numeric(10) NOT NULL,
  supplier_name varchar2(50) NOT NULL,
  contact_name varchar2(50),
  CONSTRAINT supplier_unique UNIQUE (supplier_id)
);

CREATE TABLE supplier
( supplier_id numeric(10) NOT NULL,
  supplier_name varchar2(50) NOT NULL,
  contact_name varchar2(50),
  CONSTRAINT supplier_unique UNIQUE (supplier_id, supplier_name)
);