توضیحات

این تابع id یوزر را بر اساس SESSION می‌دهد.

دستور

تابع UID به صورت زیر نوشته می‌شود:

UID

.


مثال

مثالی از تابع UID را مشاهده می‌کنیم:

SELECT UID
INTO parm_uid
FROM dual;