توضیحات

این تابع time zone offset یک مقداری را بر می‌گرداند.

دستور

تابع tz_offset به صورت زیر نوشته می‌شود:

TZ_OFFSET( timezone )

.
timezone: یک نام time zone معتبر است که در لیست زیر تمام نام‌های معتبر برای time zone را مشاهده می‌کنیم:

نام‌های معتبر time zone

.


مثال

مثال‌هایی از خروجی تابع tz_offset را مشاهده می‌کنیم:

TZ_OFFSET('US/Michigan')
Result: '-05:00'

TZ_OFFSET('-08:00')
Result: '-08:00'

TZ_OFFSET(sessiontimezone)
Result: '-07:00'  (depending on your configuration)

TZ_OFFSET(dbtimezone)
Result: '-07:00'  (depending on your configuration)