توضیحات

دستوری است برای حذف کردن تمام رکوردها از جدول.

دستور

دستور Truncate در pl/sql به این شکل است:

TRUNCATE TABLE [schema_name.]table_name;
پارامترهای دستور

Tables: جدولی که قرار است مقادیر از آن حذف شوند.

 

 


مثال

مثالی ازدستور Truncate که تمام مقادیر را از جدول customers حذف می‌کند:

TRUNCATE TABLE customers;