توضیحات

این تابع تمام کاراکترهای مشخص شده از اول یا آخر رشته را حذف می‌کند.

دستور

تابع  TRIM به صورت زیر نوشته می‌شود:

TRIM( [ [ LEADING | TRAILING | BOTH ] trim_character FROM ] string1 )

.

LEADING: رشته‌ای که می‌خواهد حذف کند را از اول آن حذف می‌کند.
TRAILING: رشته‌ای که می‌خواهد حذف کند را از آخر آن حذف می‌کند.
BOTH: رشته‌ای که می‌خواهد حذف کند را هم از اول و هم آخر آن حذف می‌کند.
trim_character: کاراکتری که می‌خواهد از رشته مورد نظر حذف شود.

 


مثال

مثالی از خروجی تابع TRIM را مشاهده می‌کنیم:

TRIM('   tech   ')
Result: 'tech'

TRIM(' '  FROM  '   tech   ')
Result: 'tech'

TRIM(LEADING '0' FROM '000123')
Result: '123'

TRIM(TRAILING '1' FROM 'Tech1')
Result: 'Tech'

TRIM(BOTH '1' FROM '123Tech111')
Result: '23Tech'