توضیحات

این تابع این مجموعه‌ای از کاراکترها را با مجموعه‌ای دیگر جایگزین می‌کند.

دستور

تابع TRANSLATE به صورت زیر نوشته می‌شود:

TRANSLATE( string1, string_to_replace, replacement_string )

.
string1: رشته مورد نظر.
string_to_replace: رشته‌ای که درون STRING1 به دنبال آن می‌گردیم.
replacement_string: رشته‌ای که جایگزین می‌شود درون STRING1.

 


مثال

مثالی از خروجی تابع TRANSLATE را مشاهده می‌کنیم:

TRANSLATE('1tech23', '123', '456')
Result: '4tech56'

TRANSLATE('222tech', '2ec', '3it')
Result: '333tith'