توضیحات

این تابع یک رشته را به فرمت ماه و سال آن تبدیل می‌کند.

دستور

تابع TO_YMINTERVALبه صورت زیر نوشته می‌شود:

TO_YMINTERVAL( character )

.


مثال

مثال‌های عددی از خروجی تابع TO_YMINTERVAL را مشاهده می‌کنیم:

TO_YMINTERVAL('03-11')
Result: 3 years 11 months   (as an INTERVAL YEAR TO MONTH type)

TO_YMINTERVAL('01-05')
Result: 1 year 5 months     (as an INTERVAL YEAR TO MONTH type)

TO_YMINTERVAL('00-01')
Result: 0 years 1 month     (as an INTERVAL YEAR TO MONTH type)