توضیحات

این تابع برای تبدیل LOB به NCLOB به کار می‌رود.

دستور

تابع  TO_NCLOB به صورت زیر نوشته می‌شود:

TO_NCLOB( expression )

.


مثال

مثال‌های عددی از خروجی تابع TO_NCLOB را مشاهده می‌کنیم:

select TO_NCLOB(lob_column)
from suppliers;