توضیحات

این تابع مقدار تانژانت هزلولی عدد مورد نظر را برمی‌گرداند.

دستور

تابع TANH به صورت زیر نوشته می‌شود:

TANH( n )

.


مثال

مثال‌هایی از خروجی تابع TANH را مشاهده می‌کنیم:

TANH(3)
Result: 0.99505475368673

TANH(5.2)
Result: 0.999939136886199

TANH(-5.2)
Result: -0.999939136886199