توضیحات

این تابع مقدار تانژانت عدد مورد نظر را بر می‌گرداند.

دستور

تابع TAN به صورت زیر نوشته می‌شود:

TAN( n )

.


مثال

مثال‌هایی از خروجی تابع TAN را مشاهده می‌کنیم:

TAN(3)
Result: -0.142546543074278

TAN(5.2)
Result: -1.88564187751976

TAN(-5.2)
Result: 1.88564187751976