مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا

RTRIM

توضیحات
این تابع تمام کاراکترهای مشخص شده سمت راست رشته را حذف می‌کند.
دستور
تابع RTRIM به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
RTRIM( string1 [, trim_string ] )
. string1: رشته مورد نظر. trim_string: گزینه‌ای اختیاری است، رشته‌ای است که از سمت چپ STRING1 حذف می‌شود.  
مثال
مثالی از خروجی تابع RTRIM را مشاهده می‌کنیم:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
RTRIM('tech   ')
Result: 'tech'
RTRIM('tech   ', ' ')
Result: 'tech'
RTRIM('123000', '0')
Result: '123'
RTRIM('Tech123123', '123')
Result: 'Tech'
RTRIM('123Tech123', '123')
Result: '123Tech'
RTRIM('Techxyxzyyy', 'xyz')
Result: 'Tech'
RTRIM('Tech6372', '0123456789')
Result: 'Tech'