مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا

Open cursor

توضیحات
بعد از این‌که cursor را تعریف کردیم قدم بعدی باز کردن آن است.
دستور
با دستور زیر می‌توان یک cursor را باز کرد:
1
OPEN cursor_name;
.
مثال
مثالی از استفاده از cursor:
1
OPEN c1;