مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا

COS

توضیحات
این تابع مقدار کوسینوس عدد مورد نظر را بر می‌گرداند.
دستور
تابع COS به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
COS( number )
.
مثال
مثالی از خروجی تابع COS را مشاهده می‌کنیم: [/php] COS(0.2) Result: 0.980066577841242 COS(0.35) Result: 0.939372712847379 COS(-3.15) Result: -0.999964658471342 COS(200) Result: 0.487187675007006 [/php]