مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا

||CONCAT With

توضیحات
این علامت || اجازه می‌دهد دو یا بیشتر کاراکتر بهم متصل شوند.
دستور
تابع دستور به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
string1 || string2 [ || string_n ]
string1: رشته اول. String2: رشته دوم.    
مثال
مثالی از خروجی دستور || را مشاهده می‌کنیم:
1
2
3
4
5
'Tech on' || ' the Net'
Result: 'Tech on the Net'
'a' || 'b' || 'c' || 'd'
Result: 'abcd'