مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا

CHR

توضیحات
این تابع برعکس تابع ASCII است و کد اسکی را به کاراکتر تبدیل می‌کند.
دستور
تابع CHR به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
CHR( number_code )
number_code: کد ASCII که کاراکتر آن را می‌خواهیم است.   .
مثال
مثالی از خروجی تابع CHR را مشاهده می‌کنیم:
1
2
CHR(116)
Result: 't'